ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਹੋਵੇ ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *