ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ :ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ 5 ਅਦਭੁਤ, ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ। ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਮਹਤਵਕਾਂਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤਰਕਪੂਰਣ ਸੁਭਾਅ ਵਲੋਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਕਰ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੰਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੱਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।
ਮਜਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ: ਘਰ ਲਿਆਓ ਇਹ 5 ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਾਲ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਬਰਕਤ ਰੱਖੇਗੀ।

ਤੁਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਵਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਸਵੈਭਾਵਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦੇ ।ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਵੈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦ੍ਰੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਦੂੱਜੇ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਇਸਲਈ ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੀ ਕਰਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ , ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਉਹ ਅਜਾਦੀ , ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ , ਇਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ , ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਉਂਨਇਨ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *